Pro oprávněné

JUDr. Ing. Martin Štika,
soudní exekutor,

Exekutorský úřad Hradec Králové,
působí na území ČR
od roku 8. 6. 2016.

/

Pro oprávněné

JUDr. Ing. Martin Štika, soudní exekutor

Exekutorský úřad Hradec Králové, působí na území ČR od roku 8. 6. 2016.

 1. 1.

  V činnosti exekutorského úřadu aplikujeme všechny moderní trendy v oblasti vymáhání pohledávek a má dokonalý přehled o současné problematice exekučního řízení.

 2. 2.

  Nabízíme všechny výhody středně velkého exekutorského úřadu, které jsou především rychlost, efektivita a profesionalita.

 3. 3.

  Využíváme informační systém AURA.

 4. 4.

  Získáváme informace ze sociálních sítí, z Registru smluv, z nejrůznějších internetových portálů a dalších veřejných rejstříků.

 5. 5.

  Realizujeme důsledné a rychlé mobiliární exekuce po celé ČR.

 6. 6.

  Využíváme moderní Call Centrum pro důsledné vymáhání „od stolu" – mimo jiné fungující na bázi automatických SMS zpráv.

 7. 7.

  Realizujeme dobrovolné dražby, poskytujeme právní pomoc klientům po exekučním titulu, sepisujeme exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci.

Více informací

o JUDr. Ing. Martinu Štikovi, soudním exekutorovi, a Exekutorském úřadu Hradec Králové se dozvíte na našem webu v záložce...

o nás

Jak postupovat ve věci podání exekučního návrhu

Pokud jste věřitel, máte pravomocný exekuční titul, můžete podat exekuční návrh, jehož formulářový vzor je ke stažení zde. Z exekučního návrhu musí být patrno, kdo ho činí, které věci se týká, co sleduje a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaje o tom, zda, popř. v jakém rozsahu, povinný vymáhanou povinnost splnil, popř. označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává. K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.

Jakmile k nám exekuční návrh podáte, požádáme exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce (dále jen „pověření“). Soud vydá pověření do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky. V průběhu exekuční činnosti jsou úkony soudního exekutora považovány za úkony soudu. 

V případě, že chcete provést nucený výkon Vašeho exekučního titulu naším exekutorským úřadem, neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni odborně posoudit Váš případ a současně Vám v základních rysech sdělit předpokládanou úspěšnost, nákladovost i časovou náročnost jednotlivých exekučních případů. 

Veškeré úvodní dotazy směrujte na e-mail e-podatelna@exekutorstika.com. V případě potřeby jsme připraveni s Vámi obratem konzultovat Váš exekuční titul a podání exekučního návrhu. Doporučujeme rovněž využít níže uvedený vzor exekučního návrhu, případně jsme připraveni Vám poskytnout odbornou právní asistenci při zpracování exekučního návrhu na základě Vámi dodaných podkladů. Za tím účelem můžete náš úřad kontaktovat výše uvedeným e-mailem nebo telefonicky na čísle +420 604 267 105.

GDPR

Informace v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.